مجوز لگو ایده های سیاه چال و اژدها 1

هیئت داوران مسئول شمارش آرا برای مسابقه که به عنوان بخشی از مشارکت بین LEGO و جادوگران از ساحل با هدف تولید مجموعه ای به مناسبت پنجاهمین سالگرد مجوز Dungeons & Dragons حکم خود را داد: جای تعجب نیست که خلقت Dragon's Keep: Journey's End که برنده می شود طراحان لگو اکنون روی اقتباس این ساختار تقریباً 3000 قطعه به عنوان یک محصول رسمی از طیف ایده های LEGO کار خواهند کرد که نباید قبل از سال 2024 به بازار عرضه شوند.

رای سالگرد اژدها lego dungeons 5