24/12/2021 - 11:13
تعادل Olivier95
تاریخ ارسال: 24 دسامبر 2021 (1 سال پیش)
رده
محل
والدواز

سلام،

جعبه های لگو را که یک بار مونتاژ کرده اند با جعبه و دستورالعمل در شرایط عالی می فروشم.

لگو جنگ ستارگان، ایده ها، تکنیک، خالق و غیره…

من لیست لگوهای فروش را در صورت درخواست از طریق ایمیل ارسال می کنم.