23/10/2022 - 20:05
  -/2
تعادل MigMig
تاریخ ارسال: 23 اکتبر 2022 (3 ماه پیش)
50.00 €
رده
محل
سنت اتین

lego creator 3 in 1 n°31024 دارای 3 دستورالعمل یکی آسیب دیده و 2 تای دیگر در شرایط بسیار خوبی است، جعبه نیز آسیب دیده است. قیمت اصلی حدود 90 یورو است.