20/08/2022 - 13:41
تعادل زبل
ارسال شده: 20 آگوست 2022 (6 ماه پیش)
150.00 €
رده
محل
ورسای

Lego Ninjago 9448 در شرایط عالی و کامل با دو دستورالعمل مونتاژ. بدون جعبه اصلی فروخته می شود.