03/04/2022 - 21:09
تعادل کالورت
ارسال شده: 3 آوریل 2022 (12 ماه پیش)
75.00 €
رده
محل
بلژیک

مجموعه پمپ بنزین Lego Shell – 6371 در جعبه همراه با دستورالعمل مونتاژ. برای کودک یا کودک بزرگی که می خواهد بازی کند تا بدون هزینه 2 یورو برای هر لیتر بنزین بزند. لطفا توجه داشته باشید که چهار قطعه از دست رفته است.