27/07/2022 - 20:33
  -/3
تعادل tevanu
ارسال شده: 27 ژوئیه 2022 (6 ماه پیش)
110.00 €
رده
محل
گرویسان

مجموعه کامل با تمام قطعات، دستورالعمل ها، شکل ها و جعبه

قطعات زرد نشده و در شرایط بسیار خوبی هستند

در صورت نیاز به عکس با من تماس بگیرید.