23/12/2021 - 23:20
تعادل نیکرنو
تاریخ ارسال: 23 دسامبر 2021 (1 سال پیش)
295.00 €
رده
محل
خوب

سلام،
دو ست و مینی فیگور را مجدد می فروشم
زیردریایی زرد رنگ سوار شده و در جعبه آن قرار دارد
وضعیت نیکل در ویترین خانه غیر سیگاری
145 €
Ecto 1 همان، با جعبه و دفترچه اش نصب شده است
110 €
و پلیس کوچک ظاهراً بسیار کمیاب 40 یورو